یخچال ها (Refrigeration – E-volve)

یخچال های خورشیدی در دو گروه ذیل ارائه شده است:

  1. یخچال های فروشگاهی (Cabinets)

  2. یخچال های صنعتی (Compressor units)