چیلرهای خورشیدی (Chillers)

چیلرهای خورشیدی در دو گروه ذیل ارائه شده است:

  1. چیلرهای دی سی (DC Inverter Chillers)

  2. چیلرهای چند مرحله ای (Multistage Chillers)