سیستم های وی آر اف (VRF)

سیستم های وی آر اف (Variable Refrigerant Flow) در چهار مدل ذیل ارائه شده است:

  1. تجهیزات مینی وی آر اف بیرونی (Outdoor Mini-VRF SLC)

  2. تجهیزات کامل وی آر اف بیرونی (Outdoor -VRF)

  3. تجهیزات وی آر اف داخلی تو کار (1 Indoor units for SLC)

  4. تجهیزات وی آر اف داخلی رو کار (2 Indoor units for SLC)

تجهیزات وی آر اف داخلی رو کار (2 Indoor units for SLC)

تجهیزات وی آر اف داخلی تو کار (1 Indoor units for SLC)