اسپلیت های خورشیدی در سه نوع اصلی ذیل ارائه شده اند:

  1. اسپلیت تکی
  2. اسپلیت تک تجاری
  3. اسپلیت چند تایی