قابلیت انطباق و ارتقاء تجهیزات (Retrofit SolarCool technology)

کاهش مصرف ۶۰% مصرف برق موجب شده است تا امکان ارتقاء سیستم های سدنا ایر به تجهیزات مکمل تولید انرژی برق مانند سلول های خورشیدی فراهم گردد. همچنین تجهیزاتی که از استانداردهای روز جهان پیروی می کنند قابل انطباق با سیستم های سدنا ایر با شرایط ذیل خواهند بود.

اتصال به سیستم های مکمل تولید انرژی

تجهیزات و دستگاه های سدنا ایر با توجه به ویژگی منحصر به فرد در مصرف بهینه و کم انرژی الکتریسیته به راحتی با یک سیستم مکمل مانند سلول خورشیدی متصل شده و یک سیستم کامل خورشیدی را تشکیل خواهند داد. سیستمی بدون نیاز به برق شهری…

PV-solarcool-system-2

امکان ارتقاء برای سیستم های قابل انطباق (Retrofit)

شرکت سدنا ایر امکانی را فراهم نموده است که سیستم های تهویه مطبوع با تکنولوژی روز که از استانداردهای روز بهره گرفته اند با سیستم های خورشیدی ارتقاء پیدا کنند. شرایط لازم و کافی شامل موارد ذیل می باشد:

  • The system is a chiller or refrigeration with at least 2 compressors (scroll, rotary, screw or piston)
  • The system is not older than 4-5 years and well maintained
  • The system has an electronic switch or control to switch between the various compressors
  • You have enough space on the roof to place the solar panels receiving sun
  • For Freon type refrigerants (like R134, R407, R410 or similars) AND Ammonia

و در موارد ذیل این ارتقاء امکان پذیر نخواهد بود که:

  • Systems with only 1 compressor with fixed speed drive
  • Single and multi splits of sizes up to 10 kW cooling capacity
  • Systems with R22, CO2 or Propane as refrigerant can NOT be retrofitted

Typically this yields to a large network of panels like here for a system with 3 piston compressorsRetrofit2