جهان در تغییر، با ما باشیدبا پیشتازان فنآوری و نوآوری